Gilla oss och få snabbt information!


Standardvillkor/ villkor för deltagande
Glaxes

Standardvillkor


www.glaxes.com är ett erbjudande från Untiedt Research GmbH. Untiedt Research/www.glaxes.com arbetar med datainsamling för marknadsundersökningar. Personer som vill vara med kan anmäla sig på www.glaxes.com och spara en profil där.

1. Anmälningen hos www.glaxes.com innebär att den anmälda deltagaren samtycker till att bli inbjuden till intervjuer.

2. Anmälningen hos www.glaxes.com innebär inte att den anmälda testdeltagaren måste delta i tester. Den anmälda testaren kan avgöra om han vill delta eller inte vid varje nytt testtillfälle.

3. Den anmälda testaren kan när som helst återkalla eller avsluta sitt deltagande hos www.glaxes.com, utan att ange skäl för detta. Testaren kan avsluta medlemskapet genom att logga in i sitt medlemskonto och trycka på ”Avsluta medlemskap” under ”Användaruppgifter”. Avanmälningsalternativet finns också med som länk i varje inbjudan som skickas per e-post. Han måste acceptera att det ändå kommer inbjudningar till tester under en rimlig bearbetningsperiod.

4. Inloggningen ger obegränsad åtkomst till medlemskontot hos www.glaxes.com för att ändra de sparade uppgifterna och för att radera medlemskapet. Efter anmälningen får testaren de individuella inloggningsuppgifterna och har åtkomst till sitt konto.

5. Testaren som är anmäld hos www.glaxes.com kan inte ställa anspråk på att få delta i ett bestämt antal tester. Antalet testinbjudningar beror på typen av uppdrag som kommer in till www.glaxes.com och den anmälda testarens sociodemokratiska uppgifter. Det finns därför ingen garanti när det gäller deltagande i tester. Det kan inte heller ställas anspråk på en registrering som testare hos www.glaxes.com.

6. Av kvalitetsskäl accepterar www.glaxes.com endast en anmälning per e-postadress.

7. Det är inte tillåtet att skaffa flera konton med hjälp av olika e-postadresser. Varje person får bara anmäla sig en gång. www.glaxes.com förbehåller sig rätten att radera personer med dubbla anmälningar, och även utesluta dem från ytterligare registreringar om detta är aktuellt. Det finns inga anspråk på återställning av ett raderat konto.

8. Efter en testinbjudan kan varje anmäld testare bara delta en gång i testet i fråga. Detta gäller även när testaren får flera inbjudningar till ett test.

9. Testdeltagare som vid upprepade tillfällen och trots förbud försöker deta i tester flera gånger kan spärras från deltagande i framtida tester av www.glaxes.com. Det går inte att upphäva en spärrning.

10. När www.glaxes.com avslutar en testares medlemskap på grund av skäl som beror på personen i fråga (otillåten dubbelanmälning, medvetet felaktiga uppgifter vid registreringen, flerdubbelt deltagande i ett test) så förloras hela tillgodohavandet som samlats ihop fram till denna tidpunkt.

11. Före varje test informeras den anmälda testaren om hur läge testet beräknas ta samt hur hög ersättningen är. Den beräknade testperioden fastställs av www.glaxes.com baserat på en intern ”förtest”. Den individuella testperioden för den enskilda testaren kan givetvis avvika från detta. www.glaxes.com betalar dock alltid endast den tidigare angivna ersättningen, även om testperioden, som www.glaxes.com har uppskattat, överskrids av den enskilde, anmälda testaren.

12. Endast fullständigt avslutade intevjuer ersätts. Huvudintervjun är den som gäller, och inte de inledande frågorna för att fastställa om testaren är lämplig för huvudintervjun.

13. www.glaxes.com överför den tidigare angivna ersättningen till testarens medlemskonto. Ersättningen utgörs av poäng som är giltiga i 2 år.

14. När utbetalningsminimum uppnås kan den anmälda testaren få tillgodohavandet utbetalt. De aktuella möjligheterna till inlösen eller utbetalning hittar man i premieshoppen. En utbetalning av lägre belopp är inte möjlig.

15. Om en utbetalning hamnar fel på grund av felaktiga uppgifter från testaren så finns inga anspråk på en ny utbetalning. Förekommer avgifter i samband med utbetalningen så måste testaren står för dessa.

16. När en testare raderar eller återkallar sitt medlemskap hos www.glaxes.com kan han begära att få sitt tillgodhavande utbetalt, om utbetalningsminimum är uppnått. Lägre summor förfaller.

17. Endast anmälda testare som fått en inbjudan till testet från www.glaxes.com får delta i tester. Svar från testare som deltar i tester utan att först vara anmälda eller utan att ha fått en inbjudan tas inte med i analysen och ersätts därför inte heller.

18. Det finns fastlagda frister för alla tester. www.glaxes.com förbehåller sig rätten att inte ta med intervjuer i utvärderingen om de fyllts i när fristen löpt ut och att då inte heller ersätta dessa.

19. Personer som arbetar inom områdena marknadsundersökning, marknadsföring och press får principiellt inte delta i några tester.

20. www.glaxes.com överlämnar inga adressuppgifter till sina uppdragsgivare eller till tredje part. De uppdragsgivare som www.glaxes.com har får endast utvärderingar och analyser i aggregerad form (t.ex. tabeller, diagram) – Det går därför inte att dra slutsatser om enskilda testare. Utöver detta gäller dataskyddsreglerna som är definierade av BVM och ADM för tyska marknadsundersökningar.

21. Genom anmälningen hos www.glaxes.com samtycker testaren till att hans personliga uppgifter samlas in, bearbetas och används för ändamål på området marknads- och åsiktsundersökning.

22. www.glaxes.com förbehåller sig rätten att tillhandahålla rättigheter och plikter från medlemskapet hos www.glaxes.com för enstaka tester hos andra marknadsundersökningsinstitut, såvida detta inte är negativt för testaren. Dessa institut får endast använda uppgifterna som gäller medlemmarna hos www.glaxes.com för ändamål inom området marknads- och åsitsundersökning.

23. www.glaxes.com samarbetar också med andra marknadsundesökningsinstitut. Därför inbjuds testare som är anmälda hos www.glaxes.com även till intervjuer där innehållets utformning och genomförandet helt hanteras av de samarbetande instituten. Ersättningen löper dock alltid över www.glaxes.com.

24. www.glaxes.com förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, när som helst ändra, komplettera, radera eller helt avsluta webbplatsen, delar av webbplatsen eller hela erbjudandet.

25. Om enskilda bestämmelser i de hittills definierade reglerna skulle vara, eller bli, overksamma eller ogiltiga så berör inte detta giltigheten hos de övriga bestämmelserna i detta avtal.