Like os og få information hurtigt!


Standardbetingelser / betingelser for deltagelse
Glaxes

Standardbetingelser


www. glaxes.com tilbydes af virksomheden Untiedt Research GmbH. Untiedt Research / www.glaxes.com beskæftiger sig med indsamling af data til brug for markedsforskning. Til dette formål har folk mulighed for at tilmelde sig hos www.glaxes.com og oprette en profil.

1. Med sin tilmelding hos www.glaxes.com erklærer tilmeldte sig indforstået med at blive inviteret til interviewundersøgelser.

2. Den tilmeldte forpligter sig ikke ved sin tilmelding hos www.glaxes.com til at deltage i undersøgelsen. Den tilmeldte testperson kan ved hvert testopkald frit vælge deltage eller ikke at deltage.

3. Den tilmeldte testperson kan når som helst annullere sin tilmelding eller slette sit medlemskab hos www.glaxes.com, uden at behøve angive en begrundelse. Testpersonen kan afmelde sig ved at logge ind på sin medlemskonto og under "Stamdata" vælge "Afslut medlemskab“ Muligheden for afmelding fremgår af hver invitationsmail. Man skal acceptere, at der indenfor en rimelig behandlingsfrist stadig kan blive sendt invitationer.

4. Ved hjælp af login-funktionen har man altid adgang til sin medlemskonto, hvor man har mulighed for at rette i de gemte oplysninger eller slette sit medlemskab. Testpersonen modtager efter sin tilmelding de individuelle data, som han har adgang til, og han kan tilgå sin konto.

5. Testpersonen, som er tilmeldt hos www.glaxes.com, har ikke krav på at deltage i et bestemt antal undersøgelser. Antallet af testopkald afhænger af, hvilke ydelser www.glaxes.com er bestilt til at levere, samt af testpersonens sociodemografiske data. Der findes således ingen garantier for deltagelse i undersøgelser. Man har heller ingen ret til at kunne blive tilmeldt som testperson hos www.glaxes.com.

6. Af kvalitetsgrunde accepterer www.glaxes kun én tilmelding pr. e-mailadresse.

7. Det er ikke tilladt at oprette flere konti ved at benytte forskellige e-mailadresser. Den enkelte må kun tilmelde sig én gang. www.glaxes.com forbeholder sig retten til at slette dobbelte tilmeldinger og givetvis udelukke fremtidige registreringer. Der består ingen ret til at få genoprettet en slettet konto.

8. Hver tilmeldt testperson kan kun deltage én gang i forbindelse med et testopkald. Dette gælder også, hvis testpersonen modtager flere invitationer til at deltage i undersøgelser.

9. Deltagere, som gentagne gange uberettiget forsøger at deltage i flere undersøgelser, kan blive nægtet fremtidig deltagelse gennem spærring. Det er ikke muligt at ophæve spærringen.

10. Hvis www.glaxes.com stopper en testpersons medlemskab på grund af forhold, der skyldes testpersonen (uberettiget dobbelt-tilmelding, bevidst angivelse af forkerte oplysninger ved registreringen, gentagen deltagelse ved undersøgelser), bortfalder alt hidtil optjent tilgodehavende.

11. Den tilmeldte testperson bliver før hver undersøgelse informeret om undersøgelsens forventede tidslængde, samt om vederlaget. www.glaxes.com vurderer undersøgelsens forventede tidslængde gennem en intern forprøve. Den individuelle tidslængde på undersøgelsen for den enkelte testperson kan naturligvis afvige herfra. www.glaxes.com betaler under alle omstændigheder kun det før oplyste vederlag - også selv om den vurderede tidslængde overskrides af den enkelte tilmeldte testperson.

12. Der betales kun vederlag for helt gennemførte interviews. Den egentlige interviewundersøgelse er afgørende herfor, og ikke det indledende forinterview til vurdering af testpersonens egnethed for interviewundersøgelsen.

13.www. glaxes.com udbetaler det forud oplyste vederlag til testpersonens medlemskonto. Vederlaget gives i form af point, som har en gyldighed på 2 år.

14. Når mindstebeløbet for udbetaling er opnået, kan den tilmeldte testperson vælge at få sit tilgodehavende udbetalt. I præmieshoppen kan man kigge på de aktuelle muligheder for ombytning eller udbetaling. Det er ikke muligt at få udbetalt mindre beløb.

15. Hvis en udbetaling går tabt som følge af forkerte oplysninger fra testpersonens side, foreligger der intet krav på fornyet udbetaling. Såfremt udbetalingen er forbundet med gebyrer, påhviler disse testpersonen.

16. Hvis en testperson sletter eller annullerer sit medlemskab, kan han få sit tilgodehavende udbetalt, såfremt mindstebeløbet for udbetaling er opnået. Mindre beløb bortfalder.

17. Det er kun tilladt tilmeldte testpersoner, der har fået et testopkald fra www.glaxes.com, at deltage i undersøgelser. Oplysninger fra testpersoner, som uden forudgående tilmelding eller invitation deltager i undersøgelser, indgår ikke i analysen og bliver derfor heller ikke honoreret.

18. For hver undersøgelse er der angivet bestemte tidsfrister. www.glaxes.com forbeholder sig retten til ikke at lade interviews indgå i evalueringen, hvor den angivne tidsfrist ikke er overholdt.

19. Personer som arbejder indenfor markedsforskning, marketing og presse er grundlæggende udelukket fra enhver undersøgelse.

20. www.glaxes.com videregiver ingen form for adresseoplysninger til opdragsgiver eller tredjemand. www.glaxes.com's opdragsgivere modtager kun evalueringer og analyser i aggregeret form (f.eks. som tabeller, diagrammer) - oplysningerne kan således ikke føres tilbage til den enkelte testperson. Derudover gælder reglerne for databeskyttelse, som er defineret i den tyske markedsforskning fra BVM og ADM.

21. Med sin tilmelding hos www.glaxes.com erklærer testpersonen sig indforstået med indsamlingen, bearbejdningen og anvendelsen af de personlige data til brug for markeds- og opinionsforskning.

22. www. glaxes.com forbeholder sig retten til at gøre rettigheder og pligter for medlemskabet hos www.glaxes.com tilgængelige for enkelte undersøgelser foretaget af andre markedsforskningsinstitutter, såfremt dette ikke sker til ugunst for testpersonen. Disse institutter må udelukkende bruge oplysninger indhentet fra www.glaxes.com's medlemmer til markeds- og opinionsforskning.

23. www. glaxes.com samarbejder også med andre markedsforskningsinstitutter. Derfor bliver testpersoner, som er tilmeldt hos www.glaxes.com, også inviteret til interviewundersøgelser, hvis indhold og gennemførsel fuldstændig bestemmes af de samarbejdende institutter. Betaling af vederlag sker dog altid gennem www.glaxes.com.

24. www. glaxes.com forbeholder sig retten til nårsomhelst og uden varsel at ændre, lave tilføjelser til, slette eller endegyldigt nedlægge websiden, dele af websiden såvel som hele tilbuddet.

25. I tilfælde af, at enkelte bestemmelser fra de definerede regler skulle blive uvirksomme eller ugyldige, berører dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i denne kontrakt.